دنیای سالم
میخواهیم دنیای خوبی داشته باشیم و........... 
قالب وبلاگ
    جستجوی مشکلاتی که کنوانسیون آن را تنظیم مینماید

حد اوسط درجه حرارت سطح زمین 0.6 درجه سیلسیوس در سده گذشته افزایش پیدا کرده است .انتظار میرود که طی این سده  1.4 الی 5.8 درجه دیگر هم افزایش نماید، که یک تغیر سریع وعمیق است.حتی اگر کوچکترین افزایش پیش بینی شده رخ دهد، نسبت به هر سده دیگر در طی 10000 سال اخیر بزرگتر خواهد بود.

 

علت عمده گرم شدن جهان صنعتی سازی یک ونیم قرن است : سوختاندن مقدار های زیاد مواد سوخت فسیلی ( روغن پطرول ، دیزل وذغال سنگ) ، قطع نمودن جنگلات و بکار برد میتود های عمده ناپایدار سازی.

 

ابن تمایل جریان گرم شدن انتظار میرود باعث انهدام یا از بین رفتن شود.تعداد زیاد انواع حیوانات ونباتات ، قبلاَاز نگاه نفوس یا تعداد  توسط از دست دادن محل اصلی شان ضعیف شده ، یا در 100 سال آینده توقع زنده ماندن شان نمیرود. در حالیکه انواع بشر،  به این شیوه تهدید نشده مگر ممکن با مشکلات روز افزون مواجه شوند.طور مثال ، طوفان های شدید، سیلاب ها، خشکسالی های اخیر،چنین به نظر میرسد که نشان دادن وخامت متکرر اوضاع جوی توسط مودل های کمپیوتر پیشگویی کننده درست است.

حد اوسط سطح بحر 10 الی 12 سانتی متر طی قرن بیستم بلند رفته است، وطی قرن جاری افزایش 10 الی 90 سانتی  متر انتظار میرود.( درجه حرارت بلند تر باعث توسعه حجم اقیانوسها و ذوب شدن یخچال های طبیعی ، قله های یخی وافزایش آب اضافی میشود) اگر در جه حرارت  به حد نهایی آن بلند تر شود ، سطح آب بحربالای وخطوط ساحلی پرنفوس ممالکی مانند بنگله دیش بالا رفته ، وباعث از بین رفتن کلی بعضی ممالک ( جزیره مالدیویس) ، ناپاک شدن آب آشامیدنی بیلیون ها نفر و مهاجرتهای دسته جمعی میگردد.

 

انتظار میرود حاصلات زراعتی در بسیاری مناطق گرمسیر ونیمه گرمسیر پائین بیایند.خشک شدن نقاط مرکزی اقلیمی مانند ،آسیایی مرکزی نیز پیش بینی شده است.مقارن کم این تغیرات میتواند باعث اختلال استفاده از زمین وتهیه مواد غذایی ،وتوسعه امراضی  مانند ملاریا شود.

 

3.      کنوانسیون

 

کنوانسیون که در مجموع مشخصه قابل انحنا دارد، انتقاد نهایی خود را نشر گازات تثیبت شده گلخانه یی ترتیب مینماید" به یک اندازه که مانع مداخلات انتروپوجینیک خطرناک ( تحریک کننده انسان) با سیستم اقلیمی شود". کنوانسیون مذکور توضیح مینماید " این سطح باید دریک تقیسم اوقات مناسب اجرا شود  تا به ایکو سیستم ها اجازه دهد با تغیرات اقلیمی به شکل طبیعی توافق نموده واطمینان مبنی براینکه تولید مواد غذایی تحت تهدید قرار نداشته وتقویت انکشاف اقتصادی وپیشرفت آن در شیوه پایدار".

 

این کنوانسیون موجودی های جدید نشر گازات گلخانه یی از کشور های صنعتی را ضرورت دارد.قدم اول در حل نمودن یک مشکل ابعاد آن شناخته شده است.با استثنآت کم " اساس سالانه" برای جدول بندی نشر گازات گلخانه یی که در سال 1990 صورت گرفته است.همچنان کشور های رو به انکشاف مانند افغانستان نیز تشویق میشوند تاموجودی نمایند با وجودیکه اجبار بالای شان وجود ندارد.

 

کشور های که کنوانسیون را امضا نموده اند موافقت دارند که  در مواردی مانند زراعت ،صنعت، انرژی ومنابع طبیعی تغیرات اقلیمی را در نظر داشته باشند.آنها همچنان موافق براین اند تا پروگرام های ملی را جهت بطی ساختن تغیرات اقلیمی ایجاد نمایند.

 

کنوانسیون مانند يک سند "چار چوب کاری" شناخته شده ومیتواند هر وقت اصلاح شود تا کوششها جهت رسیدگی به موضوع گرم شدن جهان وتغیر اقلیم ترکیز یاقته وموثر تر شده بتواتد.اولین ضمیمه به این قرار داد ،پروتوکول کیوتو ، در سال 1997 قبول گردید.

.

کنوانسیون بار بسیار سنگین را بالای ملل صنعتی جهت مجادله با موضوع تغیر اقلیم قرار میدهد، چرا که آنها عمده ترین منبع قبلی وفعلی انتشار گازات گلخانه یی میباشند.از این کشور ها خواسته میشود تا اکثریت کوشش جهت قطع کردن چیزی که از پایپ های صنعتی بیرون میایند به خرچ داده  ومسولیت تهیه اکثریت پول را جهت سعی وتلاش در این زمینه به جا های دیگر نیز به دوش گیرند.برای اکثریت جا ها ، این ملل پیشرفته جهان بنام کشور های  "ضمیمه1" یاد میشوند بخاطریکه نام شان در اولین ضمیمه این قرار داد نوشته شده و مربوط ارگان های همکاری اقتصادی وانکشاف میباشند(OECD..   

 

این ملل پیشرفته، به قسم 12 "اقتصاد انتقالي" ( ممالک اروپای مرکزی واروپایی شمالی)، انتظار میرفت این ممالک در سال 2000  انتشار گازات را به سطح سالهای 1990 کاهش دهند.به شکل یک گروپ آنها مؤفق به ابن کار شدند.

 

ملل صنعتی تحت این کنوانسیون موافق به حمایت از فعالیت های تغیر اقلیم در کشور های رو به انکشاف علاوه بر تهیه حمایت مالی فوقاالذکربه این کشور ها میباشند. یک سیستم اعطا نمودن وقرضه از طریق این کنوانسیون ترتیب شده که توسط تسهیلات جهانی محیط زیست(GEF) تنظیم میگردد.  همچنان کشور های صنعتی موافق اند تا کشور های عقب مانده را از طریق تکنالوژی هم کمک کنند.

 

بخاطریکه انکشاف اقتصادی برای کشور های فقیر تر ارزش حیاتی دارد – وبخاطر ی که اینگونه انکشاف حتی بدون   علاوه نمودن اختلاطات تغیر اقلیم مشکل است – کنوانسیون قبول میکند که سهم انتشار گازات گلخانه یی که توسط کشور های رو به انکشاف تولید میشود در سالهای آینده بلند خواهد رفت. با وجود آن کنوانسیون مذکور میخواهد این گونه کشور ها را کمک کند تا انتشار این گازات را به شیوه های که مانع پیشرفت اقتصاد شان نشود، محدود سازد.

 

کنوانسیون مذکور تصدیق مینماید که کشور های روبه انکشاف در مقابل تغیر اقلیم ودعوت ها برای سعی وکوشش بخصوص  جهت سهولت پیامد های آن آسیب پذیر استند .

4- ادارات کنوانسیون وموسسات همکار

کنفرانس اعضاء یا   (COP) اولین مرجع کنوانسیون را تشکیل میدهد. این مرجع عبارت ازانجمن تمام کشور های عضوء ( یا"اعضاء") بوده و به طور معمول یک بار در سال برای مدت دوهفته اجلاس خود را دایر می کند. هزاران تن از نمایندگان دولتی، ناظرین، و ژورنالستان در جلسات آن شرکت می ورزند. کنفرانس اعضاء وضعیت تغییر اقلیم و تنفیذ پیمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. فعالیت های کشور های عضوء را، خصوصاَ با مرور بر مخابرات(مکاتبات) ملی و لست انتشارات بررسی می کند؛ دربارهء یافته های جدید غور می نماید؛ و بالای تجارب مبتنی بر مساعی درجهت رسیده گی به معضله تغییر اقلیم سرمایه گذاری می کند.

یک اداره فرعی برای ارایه مشوره های علمی و تکنالوژیکی (SBSTA) درارتباط با مسایل اقلیم، محیط زیست، تکنالوژی، و میتود ها مشوره می دهد. این اداره دوبار در سال اجلاس خود را دایر می کند.

اداره فرعی د یگربرای نظارت بر تطبیق یعنی(SBI) کمک می کند تابدانیم کنوانسیون چگونه تطبیق گردیده، به گونه مثال، این کار ازطریق تحلیل و تجزیه مکاتبات ملی ارایه شده ازطرف کشور های عضو صورت می گیرد. اداره مذکور همچنان با موضوعات مالی و اداری سرو کار دارد.SBI  هم سالانه دوبار جلسه خود را دایر می کند.

چندین گروپ متخصص زیر نظرکنوانسیون به کار مشغول است. یک گروپی از متخصصین استشاری در باره مکاتبات ملی از" کشور های که هنوز شامل ضمیمه 1نشده" مانند افغانستان، به کشور های رو به انکشاف در تهیه گزارش های ملی درباره مسایل مربوط به تغییر اقلیم کمک می نماید. گروپ متخصص از کشور های انکشاف یافته چنین کشور هارا در ایجاد برنامه ها جهت توافق با تغییرات اقلیمی مشوره می دهد. و یک گروپ متخصص درباره انتقال تکنالوژی سعی می ورزد تا موضوع استفاده مشترک از تکنالوژی را با کشور های کمتر انکشاف یافته تشویق نماید.

سازمان های همکار شامل تسهیلات محیط زیست جهانی(GEF) بوده که از سال 1991 بد ینسو وجود داشته و پروژه هائی را در کشور های رو به انکشاف تمویل می کند که حاوی منفعت های جهانی محیط زیستی باشد. مسؤلیت اعطای کمک ها و قروض به کشور های فقیر به منظور کمک به آنها در رسیدگی به مشکل تغییر اقلیم، همانطوریکه از طرف کنوانسیون فیصله گردیده، بنا بروظیفه ای تخصصی، بدوش GEF واگذار شده است. و هیأت بین الحکومتی در باره تغییرات اقلیمی(IPCC) خدماتی را برای کنوانسیون انجام می دهد، با اینکه  بخشی از آن نمی باشد، خدمات متذکره را از طریق چاپ و نشر (بازبینی های) جامع در هر پنج سال در باره وضعیت تغییرات اقلیمی وعلم تغییرات اقلیمی ارائه می نماید.

5.  پروتوکول کیوتو

مدت یک سال تمام را در برگرفت تاکشور های عضوء کنوانسیون درباره تغییرات اقلیمی تصمیم گرفتند که بایداین کنوانسیون با امضای یک موافقتنامهء مبتنی بر تقاضای جدی تربرای کاهش گازات گلخانه یی تقویت گردد. کنوانسیون مذکور درسال 1994 نافذ شد، ودرسال 1995 میان دولت ها بالای یک پروتوکول- یک موافقتنامه بین المللی مرتبط به پیمان موجود، ولی مستقل و متکی به خود مذاکرات آغاز شد. درسال 1997 متن پروتوکول کیوتو به اتفاق آراء تصویب شد.

مشخصه عمده این پروتوکول اینست که بالای کشورهای پیشتازاقتصادی جهان یک سلسله اهداف اجباری را درارتباط با انتشار گاز های گلخانه یی  وضع می نماید.( ایالات متحدهء امریکا و استرالیا تاحال آنرا امضاء نکرده اند).

برای جبران خساره وارده ناشی از" مکلفیت های اجباری" که چنین مسمی گردیده، در موافقتنامه یک سلسله انعطاف پذیری ها در ارتباط به چگونگی نیل به اهداف مذکور نیز وجود دارد. به عنوان مثال، میتوانند از نشرو پخش گازات با ازدیاد "وسایل جذب"- جنگلات که کاربن دای اکساید را از اتموسفیر دور می کند، قسماَ جلوگیری نمایند. این کارمی توانند در کشور های خود یا کشور های دیگر انجام دهند. یا اینکه برای پروژه های خارجی  ایکه از میزان گاز های گلخانه ای می کاهند، پول بپردازند. چندین مکانیزم برای این مقصد ایجاد گردیده است.

پروتوکول مذکور میکانیزم انکشاف پاک را نیز وضع نموده که از طریق آن کشور های صنعتی میتوانند در ارتباط با نشر و پخش گازات از راه اعطای قرضه ها به کارگردانان پروژه های که از نشر وپخش گازات گلخانه یی  در کشور های رو به انکشاف  می کاهند، اهداف اجباری را قسماَ برآورده سازد.

6.  چه باید کرد

بااراده قوی سیاسی و کار دسته جمعی، انجام پاره ای از اقدامات میتواند دربطی ساختن جریان گرمی زمین مؤثر واقع گردیده و جهان را در توافق باتغییرات اقلیمی کمک نماید.

· کاهش انتشارات گازی. مصرف هرچه مؤثرترتیل وذغال، استفاده از اشکال انرژی قابل تجدید، مانند انرژی آفتابی و بادی، و ایجاد تکنالوژی های جدید برای صنعت و ترانسپورت می تواند مشکل را در اصل منبع هدف حمله قرار دهد.

·   توسعهء جنگلات. درختان کاربن دای اکساید، وگاز های گلخانه ای را در فضا از بین می برد. به هراندازه که درخت داشته باشیم، مفید است. اما جنگل زدائی، که مود روز شده است، موجب انتشار بیشتر کاربن شده و حرارت زمین را بیشتر می سازد.

·     تغییر شیوه های زندگی و دستورالعمل ها. کلتور و عادات ملیون ها انسان- بالاخص، دراین مورد که آیا انرژی را ضایع می کنند و یا اینکه آنرا به طریقه درست به مصرف می رسانند، بالای تغییر اقلیم اثرات عمده دارد. پس پالیسی ها ومقررات دولتی نیز از همین قرار است.

·     ازعهده برآمدن.  درراستای کاهش خسارات ناشی از گرمی زمین به سطح جهانی، که اکنون یک پدیده ناگزیر است، قدم های برداشته شده است.

آغازنخستین قدم های افغانستان درپیروی ازکنوانسیون

·   ایجاد پروگرام عملی توافق ملی(NAPA) به کمک مالی (GEF) . هدف از NAPA عبارت ازطرح یک پروگرام عملی درجهت سازگاری با تغییرات اقلیمی از طریق بررسی آسیب پذیری و تشخیص اولویت هادر تدابیر مربوط به توافق با تغییر اقلیم می باشد. پروژه متذکره در حال حاضر به کمک UNEP به پیش می رود.

·     تهیه مقدماتی مخابرات( مکاتبات) ملی افغانستان(که تمویل آن از طرف GEF  صورت می گیرد.)

·   تمام اعضاء مکلف اند در رابطه به اجراآت انجام شده و قدم هائیکه ممکن درعرصهء تطبیق کنوانسیون بزودی بردارند، گزارش دهند. هریک از اعضائیکه شامل ضمیمه 1 نیستند، باید نخستین مکاتبات خود را درظرف سه سال از انفاذ کنوانسیون در مورد همان عضو یا موجودیت منابع مالی( به استثنای عقب مانده ترین کشور ها مانند افغانستان که به  ضوابط خود عمل خواهد نمود، گزارش دهند). پروژه متذکره در حال حاضر به کمک و همکاری UNEP به پیش برده می شود.

·       سرمایه گذاری بالای منابع انرژی قابل تجد ید.

·     طرح پالیسی ها و چوکات اداری برای محیط زیست، به ویژه در باره ارزیابی اثرات زیست محیطی و کنترول آلودگی.

·   تطبیق پروگرام های احیای جنگلات ( از قبیل GAIN وACC ) و به نحوی مساعی مشترک جهت توقف جنگل زدائی.

·      بلند بردن سطح آگاهی در رابطه با مسایل زیست  محیطی.

[ یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 10:17 ] [ علی بدیع نیا ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دکتر هوماس هایسلوپ ، می گوید :

مهمترین عامل خواب آرامبخش که من در طول سالهای

متمادی تجربه و ممارستم در مسائل روانی ، به آن پی برده ام

،همین نماز است .

من به عنوان یک پزشک می گویم :

بهترین وسیله

برای ایجاد آرامش در درون و اعصاب انسان که تا کنون

شناخته ام نماز است .

امکانات وب
 

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاین